HEYYO PLATFORMU KULLANICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Madde 1 – Taraflar

 • 1.1. İşbu Heyyo Platformu Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”),
  • a) Heyyo Platformu’nun faaliyetlerini yürüten, AKAT MAH. NİSBETİYE CAD. ECE APARTMANI NO: 49 İÇ KAPI NO: 8 BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL adresinde mukim ALIŞBEBİŞ ELEKTRONİK HİZMETLER VE TİCARET A.Ş. ("Heyyo") ile
  • b)Heyyo Platformu’na üye olan ve bu Sözleşme’yi onaylayan kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir.
 • 1.2. Sözleşme kapsamında Heyyo ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

Madde 2 – Tanımlar

 • 2.1 Platform: İçerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca her türlü fikri ve sınai hakları Heyyo’a ait olan internet sitesi ve Heyyo mobil uygulamasını ifade eder.
 • 2.2 Heyyo Hizmetleri: Heyyo’nun 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" sıfatıyla Satıcılar ile Alıcıları/Kullanıcıları Platform üzerinden buluşturarak, Satıcı ürünlerinin Platform’da listelenerek satışa sunulması ve/veya Heyyo araçları kullanılarak canlı yayın sırasında İnteraktif Satış’a sunulmasına ticari temsilci olarak aracılık ettiği modeli ifade eder.
 • 2.3 Satıcı: Heyyo Hizmetleri’nden faydalanan ve Platform üzerinde sanal mağazasını oluşturarak ürünlerini listeleyen, listelediği ürünler ile ilgili ilan ve içerikleri oluşturarak Platform’da yayınlayan ve ürünlerini Platform üzerinde satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 • 2.4 Kullanıcı / Alıcı: Platform’u ziyaret eden, Platform’a erişen, Platform’dan ve Heyyo Hizmetleri’nden faydalanan, İçerikler’i görüntüleyen, Kullanıcı İçeriği’ni oluşturan Platform üzerinde satışa sunulan ürünleri satın alan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 • 2.5 İnteraktif Satış: Satıcı’nın Heyyo’nun canlı yayın araçlarını kullanmak suretiyle, Platform üzerinde doğrudan kendisi ve/veya görevlendirdiği kişiler ya da Sunucular aracılığıyla dolaylı olarak, ürünlerini canlı yayın sırasında tanıtması, satışa sunması veAlıcılar’ın canlı yayın sırasında gerçek zamanlı olarak satın alma işlemi gerçekleştirmelerine yönelik hizmeti ifade eder.
 • 2.6 İçerik: Platform’a yüklenen veya elektronik olarak oluşturulan ya da Platform üzerinden erişilen, görüntülenen, saklanan, ses, ses dizisi, müzik, metin, fotoğraf, resim, görüntü, hareketli görüntü, video, yazılımlar, kodlar, grafikler, yorumlar, yazılar vb. her türlü bilgi, ilan, belge, kayıt, veri veya materyali ifade eder.
 • 2.7 Sunucu: İnteraktif Satış özelinde, yapılacak canlı yayını sunmak veya canlı yayın içeriğinde yer almak üzere Satıcı tarafından görevlendirilen ve Satıcı ile arasındaki anlaşma doğrultusunda canlı yayında İnteraktif Satış’a konu ürünleri tanıtan ve satışa sunan kişileri ifade eder.

Madde 3- Sözleşmenin Konusu

 • 3.1 İşbu Sözleşme’nin konusu Kullanıcı’nın Platform’dan ve Heyyo Hizmetleri’nden faydalanmasına ve Kullanıcı tarafından Platform’a yüklenen İçerik’e ilişkin ilişkin koşul ve şartlar ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 4 – Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 • 4.1 Kullanıcı, Platform’a üye olurken, üyelik/kayıt sayfasında talep edilen bilgileri tam ve eksiksiz olarak dolduracak ve işbu Sözleşme’yi onaylayacaktır. Üyelik başvurusu Heyyo tarafından değerlendirilerek onaylanacak ve üyelik başvurusunda bulunan Kullanıcı’nın 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Heyyo Kullanıcı bilgilerinin doğru ve güncel olduğunun doğrulanmasını sağlayabilecektir.
 • 4.2 Kullanıcı Platform’dan ve Heyyo Hizmetleri’nden faydalanmak için Heyyo tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı’ya ait üyelik hesabının oluşturulması sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’dan ve Heyyo Hizmetleri’nden faydalanılamamasından veya Kullanıcı’nın veya üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan Heyyo sorumlu değildir.
 • 4.3 Kullanıcı, Platform’un kullanımı için gerekli olan üyelik hesabı / giriş bilgileri ve şifreleri başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı’nın söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü bizzat kendisine aiir. Kullanıcı kendisine ait hesap bilgileri ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Heyyo’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve Heyyo’nun uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.4 Kullanıcı, Platform’da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Heyyo’ya teknik olarak hiçbir suretle zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı ayrıca Platform üzerindeki profiline robot veya otomatik giriş yöntemleriyle giriş yapılmasının yasaklanmış olduğunu kabul eder. Kullanıcı Platform’u başkalarının kullanımını engelleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde (spam, virüs, lisansız ürün, truva atı vb.) bulunmayacağını, Platform’un bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanmayacağını, Platform’a, Platform’un veri tabanına ve herhangi bir İçerik’e zarar verici bir teknoloji kullanmayacağını, virüs yaymayacağını, Platform’u yasadışı veya hileli amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın işbu maddede düzenlenen yükümlülüklerine uymaması, faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da Platform’a ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halleri de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle ya da neden göstermeksizin Heyyo, Kullanıcı’nın üyeliğini iptal ederek Platform’u kullanımını ve/veya yararlanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminatsız olarak feshedebilir.
 • 4.5 Kullanıcı, Platform üzerinde gerçekleştireceği tüm işlemlerde, mevzuata, işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere veya Heyyo tarafından belirlenen sair kurallara uyacağını; Platform’u kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız veya taciz edici şekilde, yasalara aykırı amaçlarla, başkalarının kişilik, fikri mülkiyet ve sair haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını; aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.6 Heyyo, Platform’da değişiklikler yapma, Platform’un yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma, Platform’a yeni özellikler ekleme veya mevcut özellikleri kaldırma, Heyyo Hizmetleri’nde değişiklikler yapma ve herhangi bir hizmeti sona erdirme hakkına sahiptir.
 • 4.7 Heyyo, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirme, güncelleme veya yürürlükten kaldırma hakkına sahip olacaktır. Değiştirilen, güncellenen veya yürürlükten kaldırılan her hüküm, Platfrom’da yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecek ve bağlayıcı olacaktır.
 • 4.8 Heyyo, Platform’un virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bununla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı’nın kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi gerekmektedir ve kendi yazılım ve işletim sistemi için gerekli korunmayı sağlamak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
 • 4.9 Heyyo tarafından Platform kapsamında kullandırılan bilgi, içerik, veri, model ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması veya işlenmesi, otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling), veri kazıması (data scraping, web scraping, screen scraping) vb. yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • 4.10 Heyyo, Kullanıcı’nın Platform’u ziyaret eden kişilere, Platform’daki diğer Kullanıcılar’a, Satıcılar’a veya Sunucular’a ya da onların iletişim adreslerine, ticari ya da reklam amaçlı istek dışı mesaj gönderilmesi, Kullanıcı’ların veya Satıcılar’ın bu amaçla başka internet sitelerine yönlendirilmesi ve Platform’da var olan ve ileride oluşturulabilecek interaktif alanların bu şekilde yetki dışında kullanılması gibi durumlarda; Kullanıcı’nın üyelik hesabını sonlandırabileceği gibi; hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.
 • 4.11 Heyyo, Platform’un ve/veya Heyyo Hizmetleri’nin sağlanması için üçüncü taraf yazılım ve donanımları kullanabilir. Kullanıcı, bu yazılım ve donanımların kısmen yahut tamamen çalışmaması sebebiyle ortaya çıkabilecek eksiklik ve gecikmeler nedeniyle Heyyo’nun sorumluluğu olmadığını kabul eder.
 • 4.12 Kullanıcı, Platform’da görüntülediği ilanlar, listelenen ürünler vb. ile ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma işlemi başlatması da dahil olmak üzere, Platform’dan veHizmetleri’nden faydalanmasına ilişkin olarak gerçekleştireceği tüm işlemlerde, işbu Sözleşme ve ekleri ile Heyyo tarafından belirlenecek sair koşullara, yürürlükteki mevzuata, dürüstlük ilkelerine uymayı taahhüt eder. Bu kapsamda, Platform’un kullanımından doğan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Heyyo Kullanıcı’nın Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın eylemlerinden kaynaklanan zararlar ilk talepte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.
 • 4.13 Platform’un kullanımı sırasında Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel veriler, Heyyo tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve iligli düzenlemelere uygun olarak işlenmektedir. Kullanıcılar, kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı bilgileri adresinden ulaşabilecektir.

Madde 5 – Ürün Satışına İlişkin Kural ve Koşullar

 • 5.1 Platform’da yer alan ürün veya hizmetlerin Satıcılar tarafından sağlanmaktadır ve Heyyo herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı veya sağlayıcısı değildir. Heyyo, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumundadır. Heyyo, Satıcılar veya Kullanıcılar tarafından oluşturulan İçerikler başta olmak üzere, Platform’da yer alan ve Heyyo tarafından oluşturulmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • 5.2 Kullanıcı, Platform üzerindeki herhangi bir Satıcı’dan yapacağı satın alma işlemlerinde akdedilecek mesafeli satış sözleşmesi ilişkisine Heyyo’nun taraf olmadığını; Satıcı’nın satıcı; Kullanıcı’nın da alıcı taraf olduğunu; kendisine karşı tüketicinin korunması mevzuatı ve ilgili sair mevzuat kapsamında her anlamda Satıcı’nın bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcılar, Platform üzerinde listeleyerek satışa sunduğu veya canlı yayın sırasında İnteraktif Satış’a sunduğu ürünlerin kalitesinden, taahhüt edilen süre içinde teslim edilmesinden, mevzuata uygunluğundan, Türkçe kullanım kılavuzu, garanti belgesi, teknik servis listesi vb. ürünle birlikte teslim edilmesi gereken belgeler ile ilgili diğer evrakın tesliminden, satış sonrası destek hizmetlerinin verilmesinden bizzat ve münhasıran sorumludur.
 • 5.3 Satıcılar, Heyyo’yu Platform üzerinde yapmış olduğu satışlar bakımından ürün bedelinin Alıcılar’dan tahsili konusunda yetkilendirmiştir. Alıcı’nın Satıcı’dan satın alacağı ürüne dair bedel, Satıcı adına ürün bedelini tahsil etme yetkisine sahip Heyyo’ya ödenecektir. Alıcı, ürün bedelinin Heyyo’ya ödenmesi ile ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olacak ve ayrıca Satıcı’ya ödeme yapmakla yükümlü olmayacaktır.
 • 5.4 Heyyo, Alıcılar’dan Satıcılar adına tahsil edilecek ürün bedeli ödemeleri dışında, hiçbir koşul altında Alıcılar’ı ve/veya Satıcılar’ı temsil etmemektedir. Heyyo’nun Satıcı ve Alıcı arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda Satıcı ve Alıcı arasındaki iletişimi sağlamak da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülüğü olmayıp, Satıcı ve Alıcı arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde Heyyo, söz konusu uyuşmazlığın tarafı olarak gösterilemez.
 • 5.5 Heyyo, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli işlem veya konusu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden bir eylem şüphesi oluşturabilecek bir üyelik, sipariş ve/veya satın alma işlemini önceden bildirmeksizin iptal etme hakkına sahiptir. Bu şekilde iptal edilen bir işlem sebebiyle Kullanıcı, Heyyo’ya herhangi bir hak veya talep yöneltmeyecektir.

Madde 6 – Kullanıcı İçeriğine İlişkin Koşullar

 • 6.1 Kullanıcı, Platform’da beyan ettiği, yayınladığı, yazdığı, Satıcılar’a, Sunucular’a, diğer Kullanıcılar’a veya ziyaretçilere yönelttiği her türlü yorum, değerlendirme, soru, talep vb. türlü İçerik (“Kullanıcı İçeriği”) ile bağlıdır ve bunlar kapsamındaki tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, konusu suç teşkil eden, yürürlükteki mevzuata aykırılık veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran, yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, hakaret veya küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai hakları ihlal eden ya da benzer durumları teşvik eden her türlü Kullanıcı İçeriği’nin yasaklanmış olduğunu kabul ve beyan eder.
 • 6.2 Heyyo, Kullanıcı faaliyetlerinin işbu Sözleşme’de düzenlenen hükümlere ve/veya Platform’da beyan edilen kural ve koşullara uymadığını, ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiğini, Heyyo’nun veya Heyyo ile ilişki içinde olan üçüncü kişilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliği anlamında risk teşkil ettiğini, Platform’u ziyaret eden kişilerin ya da diğer üçüncü kişilerin kişilik haklarına veya ticari haklarına zarar verecek mahiyee olduğunu tespit etmesi halinde, Kullanıcı İçeriği’nin, herhangi bir önceden bildirim yükümlülüğüne tabi olmaksızın yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, Kullanıcı’nın üyelik hesabını askıya alabilir veya üyelik hesabını sonlandırarak işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminatsız olarak feshedebilecektir. Heyyo’nun Kullanıcı’nın üyelik hesabını sonlandırması, Kullanıcı’nın üyelikten çıkarılması anlamına gelecek ve Kullanıcı’nın Platform’a alınmaması sonucunu doğuracaktır. Üyelik hesabının sonlandırılması halinde Kullanıcı, yeni hesap oluşturarak Platform’a üyelik başvurusunda bulunmayacaktır. Heyyo, kendi takdirine bağlı olmak üzere, Kullanıcı’nın kara listeye alınmasına karar verebilir; Kullanıcı’nın üyelik hesabı sonlandırılmasına karşın, yeniden hesap oluşturduğu tespit edilir ise Kullanıcı kara listeye alınacaktır.
 • 6.3 Kullanıcı, Platform üzerinde yayınlarak Kullanıcı’ya duyurulan Heyyo İçerik ve Yayın Kuralları’nın (“İçerik ve Yayın Kuralları”) işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde olduğunu ve Platform’da yayınlayacağı her türlü Kullanıcı İçeriği bakımından bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı, yürürlükte olan mevzuatın yüklediği sorumlulukları bilmedikleri veya bilebilecek durumda olmadıklarını ileri süremez. Heyyo, mevzuata veya işbu Sözleşme’ye veya işbu Sözleşme’nin eki niteliğindeki İçerik ve Yayın Kuralları’na aykırı olduğunu veya herhangi bir konuda karışıklığa sebep olacağını tespit ettiği Kullanıcı İçeriği’ni yayınlamayı reddedebilir veya bu Kullanıcı İçeriği’nin yayınını durdurabilir. Heyyo’nun, Platform’da yayınlanan veya yayınlanmamasına rağmen Platform’a herhangi bir şekilde yüklenen ya da kayıtlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriği sebebiyle hukuki, idari veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır.
 • 6.4 Heyyo, Kullanıcı İçeriği’ne ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kullanıcı, Heyyo’nun İçerikler’i ya da Kullanıcı İçeriği’ni izlemediğini; ancak İçerik ve Yayın Kuralları’nın ihlal edildiğine veya başka bir nedenle İçerik’in ve/veya Kullanıcı İçeriği’nin zararlı olduğuna kendi takdirine dayanarak kanaat getirdiği durumlar dahil, herhangi bir sebeple, her türlü Kullanıcı İçeriği’ni inceleme ve kaldırma hakkını saklı tuuğunu kabul eder. Kullanıcı, Heyyo’nun ayrıca, canlı yayın sırasında ve/veya Platform’da var olan ve ileride oluşturulabilecek interaktif alanlarda İçerik ve Yayın Kuralları’na aykırı Kullanıcı İçeriği’nin engellenmesi için filtreleme yapabileceğini kabul eder. Kullanıcı, herhangi bir Kullanıcı İçeriği’nin yayınlanmasına ilişkin nihai kararın münhasıran Heyyo’ya ait olacaktır.

Madde 7 – Sorumlulukların Sınırlandırılması

 • 7.1 Heyyo, Platform’u “Olduğu Gibi” sağlamakta olup Platform’un hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Kullanıcı’nın kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Heyyo, Kullanıcı’nın (i) Platform’u kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Heyyo dışındaki kişiler tarafından Platform üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.
 • 7.2 Heyyo, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Heyyo, Kullanıcılar tarafından oluşturulan Kullanıcı İçeriği’nin ve/veya Satıcılar, Sunucular, Satıcılar’ın görevlileri tarafından oluşturulan İçerik’in ilgili mevzuata uygun olmamasından, Satıcılar’ın ve Sunucular da dahil Satıcı’nın görevlilerinin ilgili mevzuaa öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden ve üçüncü kişilerin oluşturulan İçerik ve Platform’un kullanımı ile ilişkili her türlü iddia ve taleplerinden sorumlu olmayıp; Kullanıcı, bu kapsamda Heyyo’ya herhangi bir iddia veya talep yöneltilmeyecektir. Heyyo, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belirli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
 • 7.3 Kullanıcı, Platform üzerinden Heyyo’nun kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Heyyo’nun herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 • 7.4 Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Heyyo’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Heyyo’nun Platform’un herhangi bir cihaz ya da web tarayıcı ile uyumlu olduğuna dair bir taahhütte bulunmadığını, Platform’un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

Madde 8 – Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi

 • 8.1 İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girecek olup Kullanıcı’nın üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etmesi veya Heyyo tarafından Kullanıcı’nın üyeliğinin sonlandırılması durumunda işbu Sözleşme sona ermiş sayılacaktır.

Madde 9 – Muhtelif Hükümler

 • 9.1 İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Heyyo’nun çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt vb. gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep dolayısıyla Heyyo’nun Sözleşme’de belirlenmiş olan yükümlülüklerini yerine getiremeyecek ya da yerine getirmede gecikecek olması, Heyyo ifası mücbir sebep dolayısıyla geciken yükümlülüklerinden sorumlu tutulmayacak; bu durum işbu Sözleşme’nin ihlali olarak kabul edilmeyecek ve Kullanıcı herhangi bir hak veya alacak talep etmeyecektir.
 • 9.2 Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Heyyo’nun veritabanlarında tutulan elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 9.3 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, bir bölümünün ya da hükümlerinin, herhangi bir mahkeme ya da yetkili bir diğer makam tarafından geçersiz, uygulanamaz ve hükümsüz olarak kabul edilmesi durumunda, söz konusu hüküm, işbu Sözleşme’den ayrılmış ya da çıkarılmış olarak kabul edilecektir. Bu halde Sözleşme’nin geri kalan tüm hükümleri geçerliliğini korur. Taraflar, diğer hükümlerin arasına bu hükmün yerine yasaların izin verdiği ölçüde ve çıkarılan kelimelerin anlamına ve amacına mümkün olduğunca en yakın şekilde yeni bir hüküm koymayı kabul etmektedir.
 • 9.4 Kullanıcı, Heyyo’nun önceden yazılı iznini ve onayını almadan işbu Sözleşme dolayısıyla sahip olduğu hakları, alacakları ve/veya borçları kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez, nakledemez.
 • 9.5 Heyyo, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Platform’un Kullanıcı tarafından bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Kullanıcı, Sözleşme’nin bir kopyasını saklama sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, Heyyo’nun bu kapsamda bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder.
 • 9.6 Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 10 – Yürürlük

 • 10 (on) maddeden ibaret işbu Sözleşme Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

 • 1. Heyyo Teknoloji Yazılım ve Elektronik Hizmetler Ticaret Anonim Şirketi “Heyyo”, kanunda belirtilen hallerde, belirli amaçlar çerçevesinde ve kapsamlar içerisinde kalmak kaydıyla, kullanıcılarının mobil uygulama üzerinden kendisine ilettiği kişisel verileri, internet sitesinde açıklanan aydınlatma metninde belirtilen şekillerde, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu ve alt yönetmeliklerine uygun bir şekilde ve kullanıcılarıyla yapmış olduğu Üyelik Sözleşmesi içerisinde belirtilen verileri kullanabilecektir.
 • 2. Heyyo tarafından toplanan ilgili veriler, hizmetlerin ifası, kampanya çalışmaları, profilinize yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için sadece Heyyo bünyesinde kullanılmakta ve saklanmakta; ayrıca sattıkları mallara/hizmetlere ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri ve hizmetin ifası amacıyla Heyyo mobil uygulama üzerinde faaliyet gösteren Sanal Mağaza işletmecisi olan Satıcı’lara ve malı teslim/hizmeti ifa ile görevli/yetkili lojistik firmaları, montaj firmaları gibi üçüncü parti firmalara aktarılmaktadır.
 • 3. Heyyo mobil uygulama içerisinde verilecek hizmetin ifası, mobil uygulama kullanımı esnasında oluşabilecek sorunların tanımlanması ve çıkabilecek teknik sorunlar, usulsüz sisteme girişler, fraud alışveriş ve/veya sair problemlerin ivedilikle giderilebilmesi için uygulama gerektiğinde kullanıcıların IP log kayıtlarını kanunlarda belirtilen süreler dahilinde tutmaktadır.
 • 4. Mobil uygulama kullanımı esnasında kullanıcıların uygulama içerisinde yer alan çeşitli formları doldurması halinde, kendileriyle ilgili doldurulan formda yer alan bazı kişisel bilgiler (ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası gibi) uygulamanın veri tabanlarına kayıt edilecektir.
 • 5. Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam içerisinde, kullanıcının onay vermesi halinde yeni çıkan ürünleri ve indirimleri hakkında reklam ve/veya pazarlama amacı ile elektronik iletişim vasıtaları yolu ile kullanıcıları bilgilendirebilir, ticari elektronik ileti gönderebilir.
 • 6. Heyyo, kullanıcılara ait bilgileri Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Tüzük, Tebliğ, Genelge vb mevzuatlar dahilinde uyulması gereken bir kural bulunması halinde ve/veya yetkili idari kurum ve/veya adli mercilerce usulüne uygun yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma olması halinde kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halinde üçüncü kişilere açıklayabilir.
 • 7. Yukarıda yer alan zorunlu istisnalar dışında mobil uygulama kullanıcılarının kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 • 8. Ödeme işlemleri sırasında girilen Kredi kartı ödemelerinde talep edilen kart bilgileriniz gibi hassas kişisel bilgileriniz güvenli işlem yapan SSL sertifikasına sahip sunucumuz tarafından ilgili bankanın ilgili birimine otomatik olarak aktarılır ve bunun dışında herhangi bir çalışanımız veya 3. taraf ile kesinlikle paylaşılmaz ve bu bilgiler depolanmaz.
 • 9. Kullanıcı tarafından mobil uygulamaya üye olmak amacı ile verilen kullanıcı bilgileri, o müşteri ile iletişim kurmak, hizmetin ifası için iş ortaklarına/Sanal Mağaza Satıcılarına/lojistik firmalarına/montaj firmaların kimlik/teslimat/adres/ödeme bilgilerinizi vermek için kullanılır